ภาษาไทย

คุณไม่สามารถใช้งาน BentoWeb บน Facebook ได้ เนื่องจากคุณยังไม่ได้เปิดการใช้งาน "การเรียกดูแบบปลอดภัย"

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน "การเรียกดูแบบปลอดภัย" มีดังนี้

  1. เลือกเมนู "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้"

  2. เลือกหัวข้อ "ความปลอดภัย"

  3. ในหัวข้อ เรียกดูแบบปลอดภัย ให้กด แก้ไข เพื่อทำการแก้ไขค่า

  4. ทำการติ๊กที่หน้า "เรียกดู Facebook บนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (https) เมื่อสามารถทำได้" และทำการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง


English

You can't use BentoWeb on Facebook because you aren't enabled "secure browsing".

Steps to enabling "Secure Browsing" as below:

  1. Choose "Account Settings".

  2. Choose "Security".

  3. Go to "Secure Browsing", press Edit to edit the setting.

  4. Tick "Browse Facebook on a secure connection (https) when possible". And Save Changes.