*
*
*
*
*
*
ເມື່ອທ່ານກົດສະມັກເປີດຮ້ານ ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້ງານຂອງ BentoWeb