ຮ້ານຄ້າອອນລາຍເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັບທ່ານ

ທົດລອງໃຊ້ງານ Professional package ຟຣີ 1 ເດືອນ ແລ້ວຄ່ອຍຕັດສິນໃຈວ່າ package ໃດເຫມາະກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

   • Free

   • ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງງ່າຍດາຍ

   • ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
    ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ
   • ອ່ານລາຍລະອຽດ
   • ຮັບຊໍາລະເງິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທຸກຊ່ອງທາງ
   • ກໍານົດຄ່າຈັດສົົ່ງແບບຕາຍຕົວ
   • ອອກໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ໃບບິນຮັບເງິນທາງ Email
   • -
   • -
   • -
   • -
   • -
  • ຍອດນິຍົມ
   • Professional

   • ພ້ອມຂະຫຍັບຂະຫຍາຍຮ້ານ

   • THB750/ເດືອນ

   • ອ່ານລາຍລະອຽດ
   • + ທຸກຢ່າງໃນ Free package
   • ລະບົບ stock ສິນຄ້າ
   • ກໍານົດຄ່າຈັດສົ່ງໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
   • BentoPOS
   • ຕິດຕາມລູກຄ້າໃນສັ່ງຊື້ຈົນສໍາເລັດສົມບູນ
   • ກໍານົດລາຄາຂາຍຍ່ອຍ-ສົ່ງ
   • ຄູ່ປ່ອງສ່ວນຫຼຸດ, ແຕ້ມສະສົມ, Super discount
   • ສັ່ງພິມໃບບິນຮັບເງິນ ແລະ ໃບຈັດສົ່ງສີນຄ້າ
   • ກໍານົດຜູ້ເບິ່ງແຍງຮ້ານໄດ້ຫຼາຍຄົນ
   • -
   • -
   • -
   • Platinum

   • ຈັດການທຸລະກິດແບບມືອາຊີບ

   • THB1250/ເດືອນ

   • ອ່ານລາຍລະອຽດ
   • + ທຸກຢ່າງໃນ Professional package
   • Unlimited products
   • Member group
   • Thermal print
Free ສໍາຫຼັບຜູ້ທົດລອງໃຊ້
ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ
 • ຫນ້າຮ້ານ

 • Website ຮ້ານອອນລາຍຂອງທ່ານ
 • ຮອງຮັັບການໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື
 • ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ Facebook Page
 • ການເຂົ້າລະຫັດຜ່ານ SSL
 • ລະບົບສົ່ງ E-mail ທີ່ຮອດຜູ້ຮັບ 100%
 • ຮອງຮັບພາສາໄທ, ອັງກິດ , ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ
 • ການຈັດການສິນຄ້າ ແລະ ອໍເດີ້

 • ແຍກໃບສັ່ງຊື້ຕາມສະຖານະ
 • ອອກໃບສັ່ງຊື້ແລະໃບສໍາເລັດຮັບເງິນຜ່ານ Email ອັດຕະໂນມັດ
 • ກໍານົດອາຍຸຂອງໃບສັ່ງຊື້
 • ລະບຸ Traking code ດ້ວຍ Bracode
 • 1.30 Credit/SMS ສົ່ງ Tracking code ຜ່ານ SMS
 • ການຈັດການຮ້ານ

 • BentoWeb Mobile App
 • ລະບົບລີວິວຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າ
 • ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • 5 ຢ່າງ ຈໍານວນສິນຄ້າໃນຮ້ານ
 • 1 ຮູບ ຈໍານວນຮູບທີ່ສະແດງຕໍ່ 1 ສິນຄ້າ
 • 5 ຢ່າງ ຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີ
 • Import ຮູູບຈາກ Facebook ແລະ Instagram
 • Import ຮູບສິນຄ້າຈາກ CSV
 • ວິທີການຮັບຊໍາລະເງິນ

 • ຮັບການຊໍາລະເງິນຈາກລູກຄ້າໂດຍຕົງ ແລະ ບໍ່ຖືກຫັກ Commission
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ
 • ຮັບບັດເຄດິດ/ເຄດິດຜ່ານລະບົບ PayPal
 • ໃຊ້ລະບົບ Payment Gateway ຊັ້ນນໍາໄດ້ທັນທີ
 • ການຄໍານວນຄ່າຈັດສົ່ງ

 • ຄໍານວນຄ່າຈັດສົ່ງທັ້ງຫມົດໃນ ແລະ ນອກປະເທດ
 • ຄໍານວນຄາຈັດສົ່ງຕາຍຕົວ (Flat Rate)
 • ການຕະຫຼາດ

 • ຮອງຮັບFacebook Custom Audience, Conversion Tracking, Custom Audience, ແລະ Retargeting
 • ຮອງຮັບ Google Retargeting
 • ຮອງຮັບ Google analytics ecommerce tracking
Professional ສໍາຫຼັບຜູ້ເປີດຮ້ານ

THB750/ເດືອນ

 • ຫນ້າຮ້ານ

 • Website ຮ້ານອອນລາຍຂອງທ່ານ
 • ຮອງຮັັບການໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື
 • ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ Facebook Page
 • ການເຂົ້າລະຫັດຜ່ານ SSL
 • ລະບົບສົ່ງ E-mail ທີ່ຮອດຜູ້ຮັບ 100%
 • ເພີ່ມ Banner ຫນ້າຮ້ານ
 • ຮອງຮັບພາສາໄທ, ອັງກິດ , ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ
 • ການຈັດການສິນຄ້າ ແລະ ອໍເດີ້

 • BentoPOS - ຮັບອໍເດີ້ຜ່ານ LINE ແລະ Instagram
 • ChatBot - ຮັບອໍເດີ້ອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Facebook ແຊັດ
 • ແຍກໃບສັ່ງຊື້ຕາມສະຖານະ
 • ອອກໃບສັ່ງຊື້ແລະໃບສໍາເລັດຮັບເງິນຜ່ານ Email ອັດຕະໂນມັດ
 • ກໍານົດອາຍຸຂອງໃບສັ່ງຊື້
 • ລະບຸ Traking code ດ້ວຍ Bracode
 • 1.30 Credit/SMS ສົ່ງ Tracking code ຜ່ານ SMS
 • ສັ່ງພິມໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ໃບບິນຮັບເງິນ
 • ລະບຸໂປຣໂມຊັ້ນທ້າຍໃບບິນ
 • ສັ່ງພິມທີ່ຢູ່ສໍາຫຼັບການຮັບສົ່ງ
 • ສັ່ງພິມໃບຈັດກຽມສິນຄ້າ
 • ແຈ້ງລູກຄ້າເມື່ອມີສິນຄ້າເຂົ້າຮ່່ວມ
 • ເລັ່ງລັດລູກຄ້າໃຫ້ເລັ່ງຊໍາລະເງິນ
 • ຕິດຕາມລູກຄຄ້າໃຫ້ສັ່ງຊື້ຈົນສໍາເລັດສໍາບູູນ
 • ການຈັດການຮ້ານ

 • BentoWeb Mobile App
 • ລະບົບລີວິວຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າ
 • ກໍານົດສິທິິຜູ້ເບິ່ງແຍງຮ້ານໄດ້ຫຼາຍຄົນ
 • ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • 300 ຢ່າງ ຈໍານວນສິນຄ້າໃນຮ້ານ
 • 10 ຮູບ ຈໍານວນຮູບທີ່ສະແດງຕໍ່ 1 ສິນຄ້າ
 • 300 ຢ່າງ ຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີ
 • ການຕັ້ງລາຄາຍ່ອຍ - ຂາຍສົ່ງ
 • ລະບົບ stock ສິນຄ້າ
 • Import ຮູູບຈາກ Facebook ແລະ Instagram
 • Import ຮູບສິນຄ້າຈາກ CSV
 • Export ສິນຄ້າລົງ Facebook Album
 • ວິທີການຮັບຊໍາລະເງິນ

 • ຮັບການຊໍາລະເງິນຈາກລູກຄ້າໂດຍຕົງ ແລະ ບໍ່ຖືກຫັກ Commission
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ
 • ຮັບບັດເຄດິດ/ເຄດິດຜ່ານລະບົບ PayPal
 • ໃຊ້ລະບົບ Payment Gateway ຊັ້ນນໍາໄດ້ທັນທີ
 • ການຄໍານວນຄ່າຈັດສົ່ງ

 • ຄໍານວນຄ່າຈັດສົ່ງທັ້ງຫມົດໃນ ແລະ ນອກປະເທດ
 • ຄໍານວນຄາຈັດສົ່ງຕາຍຕົວ (Flat Rate)
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມລາຄາລວມໃນກະຕ່າສິນຄ້າ
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມນໍ້າຫນັກລວມຂອງສິນຄ້າໃນກະຕ່າ
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມຈໍານວນສິນຄ້າທັງຫມົດທີ່ສັ່ງຊື້
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມຈໍານວນ ຈັັກຢ່າງທີ່ສັ່ງຊື້
 • ຄິຄ່າຈັດສົ່ງຕາມລະຫັດໄປສະນີ
 • ກໍານົດລາຄາຈັດສົ່ງຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ (Carrier)
 • ການຕະຫຼາດ

 • ຮອງຮັບFacebook Custom Audience, Conversion Tracking, Custom Audience, ແລະ Retargeting
 • ຮອງຮັບ Google Retargeting
 • ຮອງຮັບ Google analytics ecommerce tracking
 • ຈັດເກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້າເປັນລາຍບຸກຄົນ
 • ວິເຄາະພາບລວມລູກຄ້າ
 • ລະບົບ Blog
 • ລາຍງານການຂາຍ
 • ຄູ່ປ່ອງສ່ວນຫຼຸດ
 • ລະບົບ Super discount
 • ລະບົບສະສົມແຕ້ມ
Platinum ສໍາຫຼັບຜູ້ປະກອບທຸລະກິນ

THB1250/ເດືອນ

 • ຫນ້າຮ້ານ

 • Website ຮ້ານອອນລາຍຂອງທ່ານ
 • ຮອງຮັັບການໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື
 • ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ Facebook Page
 • ການເຂົ້າລະຫັດຜ່ານ SSL
 • ລະບົບສົ່ງ E-mail ທີ່ຮອດຜູ້ຮັບ 100%
 • ເພີ່ມ Banner ຫນ້າຮ້ານ
 • ຮອງຮັບພາສາໄທ, ອັງກິດ , ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ
 • ການຈັດການສິນຄ້າ ແລະ ອໍເດີ້

 • BentoPOS - ຮັບອໍເດີ້ຜ່ານ LINE ແລະ Instagram
 • ChatBot - ຮັບອໍເດີ້ອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Facebook ແຊັດ
 • ແຍກໃບສັ່ງຊື້ຕາມສະຖານະ
 • ອອກໃບສັ່ງຊື້ແລະໃບສໍາເລັດຮັບເງິນຜ່ານ Email ອັດຕະໂນມັດ
 • ກໍານົດອາຍຸຂອງໃບສັ່ງຊື້
 • ລະບຸ Traking code ດ້ວຍ Bracode
 • 1.30 Credit/SMS ສົ່ງ Tracking code ຜ່ານ SMS
 • ສັ່ງພິມໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ໃບບິນຮັບເງິນ
 • ລະບຸໂປຣໂມຊັ້ນທ້າຍໃບບິນ
 • ສັ່ງພິມທີ່ຢູ່ສໍາຫຼັບການຮັບສົ່ງ
 • ສັ່ງພິມໃບຈັດກຽມສິນຄ້າ
 • ແຈ້ງລູກຄ້າເມື່ອມີສິນຄ້າເຂົ້າຮ່່ວມ
 • ເລັ່ງລັດລູກຄ້າໃຫ້ເລັ່ງຊໍາລະເງິນ
 • ຕິດຕາມລູກຄຄ້າໃຫ້ສັ່ງຊື້ຈົນສໍາເລັດສໍາບູູນ
 • ການຈັດການຮ້ານ

 • BentoWeb Mobile App
 • ລະບົບລີວິວຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າ
 • ກໍານົດສິທິິຜູ້ເບິ່ງແຍງຮ້ານໄດ້ຫຼາຍຄົນ
 • ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • ບໍ່ຈໍາກັດ ຈໍານວນສິນຄ້າໃນຮ້ານ
 • 10 ຮູບ ຈໍານວນຮູບທີ່ສະແດງຕໍ່ 1 ສິນຄ້າ
 • 300 ຢ່າງ ຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີ
 • ການຕັ້ງລາຄາຍ່ອຍ - ຂາຍສົ່ງ
 • ລະບົບ stock ສິນຄ້າ
 • Import ຮູູບຈາກ Facebook ແລະ Instagram
 • Import ຮູບສິນຄ້າຈາກ CSV
 • Export ສິນຄ້າລົງ Facebook Album
 • ວິທີການຮັບຊໍາລະເງິນ

 • ຮັບການຊໍາລະເງິນຈາກລູກຄ້າໂດຍຕົງ ແລະ ບໍ່ຖືກຫັກ Commission
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ
 • ຮັບບັດເຄດິດ/ເຄດິດຜ່ານລະບົບ PayPal
 • ໃຊ້ລະບົບ Payment Gateway ຊັ້ນນໍາໄດ້ທັນທີ
 • ການຄໍານວນຄ່າຈັດສົ່ງ

 • ຄໍານວນຄ່າຈັດສົ່ງທັ້ງຫມົດໃນ ແລະ ນອກປະເທດ
 • ຄໍານວນຄາຈັດສົ່ງຕາຍຕົວ (Flat Rate)
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມລາຄາລວມໃນກະຕ່າສິນຄ້າ
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມນໍ້າຫນັກລວມຂອງສິນຄ້າໃນກະຕ່າ
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມຈໍານວນສິນຄ້າທັງຫມົດທີ່ສັ່ງຊື້
 • ຄິດຄ່າຈັດສົ່ງຕາມຈໍານວນ ຈັັກຢ່າງທີ່ສັ່ງຊື້
 • ຄິຄ່າຈັດສົ່ງຕາມລະຫັດໄປສະນີ
 • ກໍານົດລາຄາຈັດສົ່ງຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ (Carrier)
 • ການຕະຫຼາດ

 • ຮອງຮັບFacebook Custom Audience, Conversion Tracking, Custom Audience, ແລະ Retargeting
 • ຮອງຮັບ Google Retargeting
 • ຮອງຮັບ Google analytics ecommerce tracking
 • ຈັດເກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້າເປັນລາຍບຸກຄົນ
 • ວິເຄາະພາບລວມລູກຄ້າ
 • ລະບົບ Blog
 • ລາຍງານການຂາຍ
 • ຄູ່ປ່ອງສ່ວນຫຼຸດ
 • ລະບົບ Super discount
 • ລະບົບສະສົມແຕ້ມ
 • ລາຄາສະມະຊິກ

ຄໍາຖາມທີ່ເຫັນເປັນປະຈໍາ Package

ບໍ່ມີ ບໍ່ວ່າຈະສະຫມັກ Package ໃດ ເຮົາກໍ່ບໍ່ເກັບຄ່າເລີ່ມເຂົ້າ
ບໍ່່ເສຍ ເມື່ອເປີດຮ້ານກັບ BentoWebຮ້ານຄ້າຂອງທ່ານຈະຢູ່ໃນ Free Package ແລະທ່ານສາມາດເລືອກUpgradeຮ້ານຄ້າໄດ້ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ໃຊ້ໄດ້ໄປຕະຫຼອດ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ
ບໍ່ຫັກ ເງິນຈາກລູກຄ້າຈະເຂົ້າສູ່ບັນຊີທະນາຄານ ຫລື Payment Gateway ຂອງທ່ານໂດຍຕົງ
ເຮົາມີສ່ວນລົດພິເສດຫາກທ່ານເປີດຮ້ານຕັ້ງແຕ່ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດນີ້ຈະຫຼາຍຂື້ນເລື່ອຍໆ ຫາກທ່ານເປີດໃຊ້ບໍລິການຂື້ນ
ໄດ້ແນ່ນອນ ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄປໃຊ້ Package ອື່ນຫຼັງໄດ້
ຟຣີບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ! ຫາກທ່ານເປັນຕົວແທນຈາກຈາກອົງການ ການກຸສົນ ຫຼື ສະຖານທີ່ການສຶກສານທົ່ວປະເທດທີ່ສົນໃຈ BentoWeb ໄປໃຊ້ເປັນສື່ການສອນ ຫຼື ເພື່ອນໍາລາຍໄດ້ຈາກການຈໍາໜ່າຍ ຜະລິດຕະພັນມາສົມທຶນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ໃນໂຄງການຂອງທ່ານ ເຮົາຍິນດີສະຫນັບສະຫນູ ແລະ ຈະສົ່ງທິມງານຈະໄປໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຮອດສະຖານທີ່ ແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຂໍ້ມູນທັງຫມົດໃນຮ້ານຈະບໍ່ຫາຍໄປໃສ່ ແຕ່ຄວາມສາມດຂອງຮ້ານຂອງທ່ານຈະຖືກປັບໃຫ້ເປັນ Free Package

ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄວນໃຊ້ Package ໃດຫຼືຕ້ອງການ Package ພິເສດ ເພີ່ມຕົ້ນ ທ່ານສາມາດສອບຖາມ Call Center ໄດ້ທີ່ 020 59598599 ຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນ ເຖິງ ສຸກ, ເວລາ: 08:00 ເຖິງ 17:00 ມ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ