ເປີດຮັບອໍເດີ ຜ່ານ FB, LINE, TikTok ແລະ Instagram

ອອກໃຍສັ່ງຊື້ສິນຄ້າທີ່ແຊັດເຂົ້າມາຈາກລະບົບຫຼັງບ້ານໄດ້ັນທີ BentoPOS ໃຊ້ຂໍ້ມູນ stock ສິນຄ້າແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດຈາກລະບົບຫຼັງຮ້ານ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານອໍເດີເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ

ເບິ່ງວີລີໂອແນະນໍາ BentoPOS

ເປີດບິນຮັບອໍເດີ້ຈາກ Facebook , Line  ແລະ Instagarm
ດາວໂຫຼດ BentoPOS App
pages/bentoApp.android_download_bentoapp pages/bentoApp.ios_download_bentoapp

ເລີ່ມຕັ້ນຮັບອໍເດີ້ໄດ້ງ່າຍໆ

1. ກົດເລືອກສິນຄ້າ

1. ກົດເລືອກສິນຄ້າ

ລູກຄ້າຢາກໄດ້ສິນຄ້າແບບໃດ ຈໍານວນເທົ່າໃດ ທ່ານກໍ່ກົດສັ່ງຊື້ແທນລູກຄ້າຜ່ານ BentoPOS

ລະບົບຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນ stock ສິນຄ້າຊຸດດຽວກັນກັບຮ້ານອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມານັ່ງແຍກຫຼາຍ stock ອີກຕໍ່ໄປ

2. ລະບຸທີ່ຢູ່ ຈັດສົ່ງ

2. ລະບຸທີ່ຢູ່ ຈັດສົ່ງ

ລະບຸຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າແລະ ທີ່ຢູ່ສໍາຫຼັບການຈັດສົ່ງໃນແບບຟອມ ຫຼືສິນຄ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າທີ່ເຄີຍສັ່ງຊື້ໄປແລ້ວດ້ວຍອີເມວ E-mail ຫຼື ເບີໂທມືຖື

3. ເລືອກວິທີ່ຈັດສົ່ງ ແລະ ຊໍາລະເງິນ

3. ເລືອກວິທີ່ຈັດສົ່ງ ແລະ ຊໍາລະເງິນ

ທ່ານພຽງແຕ່ຖາມວ່າລູກຄ້າຢາກຊໍາລະເງິນດ້ວຍຮູບແບບໃດ ຫຼື ຈັດສົ່ງດ້ວຍວວິທີແບບໃດແລ້ວຕົວເລືອກຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ

BentoPOS ຈະດຶງເອົາຮູບແບບການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງທີ່ທ່ານລະບຸໄວ້ໃນລະບົບຫຼັງຮ້ານອອກມາເປັນຕົວເລືອກໃນການສ້າງໃບສັ່ງຊຶ້

4. ຄັດລອກ  Link ແລ້ວສົ່ງກັບໄປໃຫ້ລູກຄ້າທາງແຊັດ

4. ຄັດລອກ Link ແລ້ວສົ່ງກັບໄປໃຫ້ລູກຄ້າທາງແຊັດ

ຫຼັງຈາກສ້າງໃບສັ່ງຊື້ສຳເລັດແລ້ວ ລະບົບຈະທຳການສົ່ງອີເມວແຈ້ງລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງໜ້າເວັບຊອງໃບສັ່ງຊື້ນັ້ນໃຫ້ອັດຕາໂນມັດ

ພຽງຄັດລອກລີ້ງ x ຂອງໃບສັ່ງຊື້ຈາກລະບົບແລ້ວສົ່ງກັບໄປໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານທາງການແຊັດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອໍເດີ້

5. ລູກຄ້າຊໍາລະຫຼືແຈ້ງການໂອນໄດ້ທັນທີ່

ລູກຄ້າເບິ່ງສະຫຼຸດຂໍ້ມູນການສັ່ງຊືຈາກໃນ Link ທີ່ທ່ານສັ່ງໃຫ້ທາງແຊັດ ແລ້ວແຈ້ງໂອນ ຫຼື ຊໍາລະເງິນຜ່ານຊ່ອງທາ ງທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນລະຫ່ວາງຂັ້ນຕອນການອອກໃບສັ່ງ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ